fbpx

Villkor gällande preferensaktie Kareby Finans AB (publ)

Dessa villkor gäller från 2020-07-01

Bakgrund
För att kunna möta den ökade efterfrågan på företagskrediter har bolagsstämman i Kareby Finans AB (publ) beslutat att bemyndiga bolagets styrelse att fatta beslut om emission av upp till 30 000 Preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Investering
Priset(Teckningskursen) för Preferensaktierna är 5 000 kronor per aktie. Minsta köp är 1 aktie. Anmälan om köp ska ske på Bolagets hemsida https://karebyfinans.se. Bolaget förbehåller sig att utan förbehåll avslå anmälningar. Efter anmälan på bolagets hemsida erhåller ni ett e-post med teckningsdokumentet som ska undertecknas med Bank ID samt instruktioner för betalning av teckningslikviden till bolagets konto. Teckningslikviden ska vara bolaget tillhanda senast sista bankdagen i den månad teckning gjorts.

Utdelning
Preferensaktierna ska medföra årlig utdelning på 350 kronor per aktie som utbetalas månadsvis, en tolftedel per månad. Avstämningsdag för utdelning är den första vardagen i varje månad. Utdelningen utbetalas omgående och är tillhanda senast den 5:e varje månad.

Kareby Finans AB lämnar kontrolluppgift men drar inte av preliminärskatt för privatpersoner. Det betyder att utdelningen kommer förtryckt i deklarationen. Företag hanterar deklaration och skatteinbetalning i samband med ordinarie deklaration.

Återköpa av Preferensaktier
Investeraren kan när som helst begära återköp av Preferensaktier via e-post till info@karebyfinans.se. Bolaget åtar sig att köpa tillbaka Preferensaktier till 5 000 kr jämte upplupen utdelning. Begäran om återköp ska ha inkommit senast den 10e bankdagen i månaden för att kunna utbetalas senast den femte bankdagen efterföljande månad. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om återköp.

Inlösen av Preferensaktier
Bolaget äger rätt att med 90 dagars varsel lösa in valfria Preferensaktier till 5 000 kronor jämte upplupen utdelning. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen.

Överlåtelse av Preferensaktier
Preferensaktierna kan inte överlåtas och är behäftade med en förköpsklausul. Detta innebär att en preferensaktieägare som önskar överlåta sina aktier ska skriftligen anmäla detta till Bolagets styrelse. Priset för aktierna ska vara 5 000 kronor per aktie. För vidare information se Bolagets Bolagsordning.

Övrigt
För ytterligare detaljer se Bolagets Bolagsordning

01

Fria uttag

Ni kan när som helst begära utbetalning av de pengar ni har investerat. Vi återköper då andelarna kommande månadsskifte utan avgifter.

02

Månads utb.

En andel/preferensaktie ger rätt till 7% utdelning per år som betalas ut månadsvis till det konto som anmälts vid investeringen. Exempelvis om ni investerat 100 000 kr får du 7 000 kr per år vilket ger 583 kr i månaden.

03

Säkerhet

Genom att investera i Kareby Finans andelar/preferensaktier gör du en indirekt investering i fastighetslån och företagslån vilket ger en hög och satbil avkastning med relativt sett låg risk. Denna typ av investeringar har tidigare varit möjlig enbart för stora företag och institut.

Företagsfinansiering

Kareby Finans erbjuder olika typer av företagsfinansiering genom lån eller leasing. Vårt fokus är finansiering av fastigheter där vi erbjuder upplägg med högre belåningsgrad än traditionella banker. Vi kan erbjuda korta upplägg på upp till 36 månader för att ni snabbt ska kunna komma till skott och därefter flytta finansieringen till en traditionell bank samtidigt som har möjlighet att erbjuda längre upplägg med löpande amortering.

Investera i
Kareby Finans

Letar ni efter en bra placering. Vi erbjuder både företag och privatpersoner att investera/spara i Kareby Finans till en hög och fast avkastning om 7%. För företag/aktiebolag är avkastningen skattefri och för privatpersoner 25%