fbpx

Bolagsordning Kareby Finans AB (publ)

 1. Firma
  Bolagets firma är Kareby Finans AB (publ).
 2. Styrelsens säte
  Styrelsen har sitt säte i Stenungsund.
 3. Verksamhet
  Bolaget ska driva verksamhet bestående av kreditgivning till företag/juridiska personer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
 4. Aktiekapital
  Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
 5. Aktier

  1. Antalet aktier och aktieslag
   Antalet aktier ska vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

   Aktier kan ges ut i två serier, Stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför tio röster och Preferensaktie medför 1 röst.

  2. Vinstutdelning
   Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning om 350 kr per aktie med månadsvis utbetalning (”Preferensutdelning”). Avstämningsdag ska vara den första vardagen i varje månad.

   Om ingen utdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelning lämnats under ett eller flera år, ska Preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning på Stamaktier lämnas. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10%, varvid uppräkning ska ske med början från den månad då utbetalning av del av Preferensutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

  3. Emissioner
   Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis,

   Att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag,

   Att                    aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska
                            erbjudas samtliga aktieägare samt

   Att                    om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda
                             erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i
                             förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte
                             kan ske genom lottning.

   Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

   Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

   Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten eller bytas mot konvertiblerna.

   Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, då nya fondaktier utges, får endast ske genom utgivande av Stamaktier. Därvid gäller att endast Stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan Stamaktieägarna i förhållande till det antal Stamaktier de förut äger.

  4. Inlösen
   Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minikapitalet enligt punkt 4 och med de vidare begränsningar som framgår nedan, kan på begäran av ägare av Preferensaktie äga rum genom inlösen av sådan aktie.

   Begäran om inlösen ska framställas genom att skriftlig anmälan inges till bolagets styrelse med angivande av antalet aktier som önskas inlösta.

   Styrelsen har rätt att besluta om inlösen av vissa eller samtliga Preferensaktier. Inlösenbeloppet ska vara 5 000 kronor. Om Preferensaktier ska inlösas enligt denna bestämmelse skall utbetalning ske senast tre(3) månader efter den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

   För de fall inlösen begärs av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig, ska det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.

   Ägare av till inlösen anmäld aktie ska vara skyldig att omedelbart efter det hen underrättats om styrelsens beslut om minskning av aktiekapitalet, taga inlösen för aktien.

  5. Bolagets upplösning
   Vid bolagets upplösning ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla 5 000 kronor per Preferensaktie jämte upplupen Preferensutdelning, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.

   Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

 6. Styrelse
  Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
 7. Revisorer
  Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
 8. Kallelse
  Kallelse till bolagstämma samt till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

  Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. I det fall det krävs enligt lag ska kallelse även ske genom brev med posten till aktieägarna med rätt att delta vid stämman och vars postadress är känd för bolaget.

 9. Bolagsstämma
  Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

  På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

  1) Val av ordförande vid stämman
  2) Upprättande av godkännande av röstlängd
  3) Godkännande av dagordning
  4) Val av en eller två protokolljusterare
  5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6) Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
  7) Beslut om:
  7a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  7b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  7c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
  8) Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden
  9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
  10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

  Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning av röstetalet.

 10. Räkenskapsår
  Räkenskapsår är 0101-1231.
 11. Förköpsförbehåll
  Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda bolagets Stamaktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

  Erbjudandet om förköp får utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

  När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

  Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

  Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

  Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

 12. Hembudsförbehåll
  Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har Stamaktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

  Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av Stamaktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

  Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

  Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

  _____________________

01

Fria uttag

Ni kan när som helst begära utbetalning av de pengar ni har investerat. Vi återköper då andelarna kommande månadsskifte utan avgifter.

02

Månads utb.

En andel/preferensaktie ger rätt till 7% utdelning per år som betalas ut månadsvis till det konto som anmälts vid investeringen. Exempelvis om ni investerat 100 000 kr får du 7 000 kr per år vilket ger 583 kr i månaden.

03

Säkerhet

Genom att investera i Kareby Finans andelar/preferensaktier gör du en indirekt investering i fastighetslån och företagslån vilket ger en hög och satbil avkastning med relativt sett låg risk. Denna typ av investeringar har tidigare varit möjlig enbart för stora företag och institut.

Företagsfinansiering

Kareby Finans erbjuder olika typer av företagsfinansiering genom lån eller leasing. Vårt fokus är finansiering av fastigheter där vi erbjuder upplägg med högre belåningsgrad än traditionella banker. Vi kan erbjuda korta upplägg på upp till 36 månader för att ni snabbt ska kunna komma till skott och därefter flytta finansieringen till en traditionell bank samtidigt som har möjlighet att erbjuda längre upplägg med löpande amortering.

Investera i
Kareby Finans

Letar ni efter en bra placering. Vi erbjuder både företag och privatpersoner att investera/spara i Kareby Finans till en hög och fast avkastning om 7%. För företag/aktiebolag är avkastningen skattefri och för privatpersoner 25%